Postup při úmrtí

Při úmrtí v domácím prostředí nejprve zavolejte lékaře/koronera (linka 112 nebo 155), který provede ohledání zesnulého k určení příčiny úmrtí a zajistí vyhotovení Listu o prohlídce zemřelého. Ten slouží jako průvodní doklad, bez kterého nelze provést pohřbení. Při úmrtí ve zdravotnickém nebo sociálním zařízení splní tuto povinnost zdravotničtí pracovníci a zajistí informování blízkých o úmrtí.

Následný převoz zesnulého si zajišťuje objednatel pohřbení u pohřební služby, kterou si sám zvolí. I v případě, že převoz provede pohřební služba, kterou si pozůstalý nevybral, má právo pohřeb zajistit tam, kde si to přeje. 
"Doporučení" konkrétní pohřební služby policisty nebo zdravotnickým personálem může mít korupční charakter. 

Přeprava zesnulých se provádí v rakvi přepravní nebo rakvi konečné, pokud si ji objednatel vybral před prvým převozem.

Pro vyřízení pohřbu budete potřebovat
 • občanský průkaz objednatele pohřbu,
 • občanský průkaz zesnulého (pokud je k dispozici),
 • rodný nebo oddací list zesnulého (pokud je k dispozici),
 • oblečení pro zesnulého,
 • fotografie na smuteční oznámení.
Informace pro pozůstalé
Úmrtní list

Vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá místo úmrtí. Matriční úřad zašle úmrtní list oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou nebo jej vydá po předložení platného průkazu totožnosti.

Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu
 • 2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob,
 • 1 den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence zaměstnance a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob,
 • nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.
Dědické řízení

Po oznámení z matriky, že zůstavitel zemřel, je vyřízení pozůstalosti přiděleno notáři soudem podle předem stanoveného rozvrhu, a to z důvodu nestrannosti a objektivity soudního rozhodování. V řízení o pozůstalosti notář jako první písemně kontaktuje dědice, většinou to bývá osoba, která se postarala o pohřeb zůstavitele, a sdělí, co všechno bude třeba pro vyřízení pozůstalosti učinit. 

Pozastavení vyplácení důchodů

Matriční úřady jsou povinny písemně sdělovat České správě sociálního zabezpečení v Praze údaje o úmrtí občanů starších 15 let, a to do dvou týdnů ode dne zápisu do příslušné matriky.

Vyřizování žádostí o pozůstalostní důchody - okres Vsetín:

Žádost o pozůstalostní důchody se sepisuje na OSSZ Vsetín, Mostecká 303.

Úřední hodiny

 • pondělí, středa 8.00-17.00 hod.
 • úterý – čtvrtek 8.00-14.00 hod.

Potřebné doklady k žádosti - po poživateli důchodu:

 • Občanský průkaz žadatele
 • Originál oddací a originál úmrtní list
 • Rodné listy osiřelých dětí
 • Potvrzení o studiu studujících dětí, které žádají o sirotčí důchod
Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Reklamační řád je přístupný v místě sjednávání pohřbu, bližší informace Vám rádi sdělíme na pohřební službě.

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů
PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
GDPR prohlášení
Důležité informace v době nouzového stavu
OMEZENÍ PROVOZNÍ DOBY
OMEZENÍ PROVOZNÍ DOBY
Omezení během nouzového stavu

Po dobu nouzového stavu omezujeme provozní dobu pohřební služby 

pondělí - pátek 8:00 - 12:00

V jiném čase jsme k dispozici po předchozí  telefonické domluvě.

Žádáme zákazníky, aby nás před návštěvou naší kanceláře předem telefonicky kontaktovali, abychom předešli nadměrnému shromažďování osob ve vnitřních prostorách a zajistili tak oboustrannou bezpečnost.

Děkujeme za pochopení.

OMEZENÍ POČTU - 10 OSOB
OMEZENÍ POČTU - 10 OSOB
Zpřísnění opatření

Z unesení Vlády České republiky č.1078 ze dne 21.10.2020 se omezuje účast osob na pohřbech:

POČET OSOB NESMÍ BÝT VYŠŠÍ NEŽ 10

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Pohyb-osob-1078.pdf

Žádáme pozůstalé o dodržování těchto opatření při smutečních obřadech :
ÚČAST PŘI OBŘADECH POUZE S OCHRANNÝMI PROSTŘEDKY DÝCHACÍCH CEST – NOS A ÚSTA (ROUŠKA, RESPIRÁTOR, ŠÁTEK, ŠÁLA...)
 MAXIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ 10 
BEZ KONDOLENCE A BLÍZKÉHO OSOBNÍHO KONTAKTU
OSOBY VE VĚKU NAD 65 LET (JAKO NEJRIZIKOVĚJŠÍ SKUPINA) BY MĚLY ZVÁŽIT SVOU ÚČAST PRO MINIMALIZACI RIZIKA NÁKAZY 

Děkujeme za pochopení!