Odpovědi na časté dotazy

Pohřeb je důležitým mezníkem v procesu truchlení. Pomáhá vyrovnat se s realitou smrti, je příležitostí k uctění života zesnulého. Nabízí rodinným příslušníkům a přátelům podpůrné prostředí, kde se setkávají a jsou si vzájemnou oporou ve ztrátě. Poslední rozloučení může být darem zesnulému, oslavou života, který s milovanou osobou prožili.

Projděte si náš seznam nejčastějších otázek a odpovědí.

Pokud však potřebujete odpověď na jakýkoliv specifický dotaz, neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktujte nás

Každý pohřeb je jiný. Každý člověk má jiné představy. Pozůstalí by měli především splnit přání zesnulého či zvolit takový typ obřadu, který vyhovuje jejich potřebám v době ztráty. Prvotní je rozhodnutí o způsobu pohřbení - zpopelněním v krematoriu či uložením do hrobu nebo hrobky. Dále, zda se bude konat obřad církevní v kostele či civilní v obřadní síni nebo například jen komorní rozloučení v kruhu nejbližších. 

Pohřeb může být stejně jedinečný jako člověk, který zemřel. Na prvním místě je třeba respektovat přání zesnulého či jeho nejbližších, kteří se ujmou organizace pohřebního obřadu. Originální smuteční oznámení, oblíbená hudba, projekce fotografií, netradiční místo, obřad jen v kruhu nejbližší rodiny či naopak velký tradiční pohřeb jsou příklady několika způsobů, jak autenticky uctít památku a život milovaného člověka.

Pohřeb může být stejně tak extravagantní jako prostý, v závislosti na Vašich přáních. Položky jako např. typ rakve či množství květinových darů mohou výrazně ovlivnit konečnou cenu pohřbu. Obecně platí, že nejlevnější je pohřeb kremační bez smutečního obřadu. Naši zákazníci mají při sjednávání pohřbu k dispozici ceník a nabídkové katalogy s cenami, obdrží také písemnou smlouvu s podrobným rozpisem všech úkonů a služeb, které si vybrali a předem znají celkovou cenu za pohřeb.

O smrti neumíme a nechceme v naší moderní společnosti mluvit. Ale zamyšlení se nad tím, co bychom si naposledy přáli, nám připomene, co je pro nás v životě důležité. Plánování pohřbu předem dává možnost sdělit rodině, jak bychom chtěli odejít z tohoto světa. Poslední rozloučení se tak stává opravdu smysluplným a autentickým.

Nabízíme možnost uzavřít smlouvu o budoucím pohřbení, která detailně specifikuje podmínky a průběh pohřbu. Pro mnoho zákazníků to představuje jakousi jistotu a úlevu, že ze svých nejbližších sejmou tíhu rozhodování.

Nařízení vlády č. 590/2006 Sb. Vám zajišťuje k vyřízení pohřbu pracovní volno s náhradou mzdy. Na dva dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob. Na jeden den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence, rodiče (tchyně, tchán) a sourozence (švagr, švagrová) manžela i manžela svého sourozence a na další den, jestliže je pracovník vypravovatelem pohřbu těchto osob. Na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na jeden den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka, jakož i prarodiče manžela, popř. jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným nejbližším příbuzným, ale žila s pracovníkem v době úmrtí v domácnosti a na další den, jestliže pracovník obstarává pohřeb těchto osob.

Uplatnit nárok na tento důchod mohou oprávněné osoby dle zákona č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (vdova/vdovec). Osoba oprávněná může požádat o sepsání žádosti o tento důchod u zaměstnavatele, u něhož zemřelý(á) pracoval(a). V případě, že zemřelý byl důchodce, osoba samostatně výdělečně činná, zaměstnanec malé organizace (do 25 zaměstnanců) nebo nebyl zaměstnán, požádá osoba oprávněná o sepsání žádosti u Okresní správy sociálního zabezpečení.

Nárok na dávku státní sociální podpory - pohřebné má pouze osoba, která vypravila pohřeb dítěti, které bylo ke dni úmrtí nezaopatřeným dítětem, nebo osobě, která byla ke dni úmrtí rodičem nezaopatřeného dítěte a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. O pohřebné se žádá na kontaktních místech pro státní sociální podporu Úřadu práce dle místa trvalého bydliště platitele pohřbu.