Veřejné výzvy

Zákon o pohřebnictví ukládá provozovateli pohřebiště, případně pověřenému správci povinnost informovat:

  • nájemce hrobových míst na blížící se konec sjednaného nájmu (viz. § 25 odstavec 8),
  • vlastníky hrobových zařízení na možnost přihlášení se k jejich majetku na hrobových místech pokud je ke dni skončení nájmu nevyklidil.

Nelze-li takové upozornění doručit obvyklým způsobem (adresát neznámý, a podobně) má provozovatel pohřebiště povinnost učinit takové oznámení "veřejnou výzvou" na daném pohřebišti.

V zájmu zlepšení informovanosti veřejnosti sděluje správce pohřebiště Města Valašské Meziříčí, že ve vitrínách u hlavního vstupu na pohřebiště jsou průběžně vyvěšovány veřejné výzvy vyzývající jak vlastníky hrobových zařízení k přihlášení se k nevyklizenému svému majetku, tak individuální výzvy k uzavření nájemních smluv.