Nájem hrobových míst

Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví stanoví, že užívání hrobového místa je možné pouze na základě smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště jako pronajímatelem a nájemcem. Smlouva o nájmu musí mít písemnou formu a musí obsahovat výši nájemného a výši úhrady za služby spojené s nájmem.

Nájem hrobového místa v podobě hrobu musí být stanovena tak, aby od pohřbení mohla být dodržena tlecí doba stanovená pro veřejné pohřebiště:

Pro naše pohřebiště činí tlecí doba 15 let.