menu
data
Václav Graf

 

POHŘEBNÍ SLUŽBA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÁCLAV GRAF - služby


Při úmrtí v bytě nejprve zavolejte lékaře, který provede ohledání zesnulého k určení příčiny úmrtí a zajistí vyhotovení "Listu o prohlídce mrtvého". Ten slouží jako průvodní doklad, bez kterého nelze provést pohřbení.
Při úmrtí ve zdravotnickém zařízení, domovech důchodců a podobně splní tuto povinnost zdravotničtí pracovníci a zajistí informování blízkých o úmrtí.
 
Následný převoz zesnulého si zajišťuje objednatel pohřbení u pohřební služby, kterou si sám zvolí.
Přeprava se provádí v rakvi přepravní nebo rakvi konečné, pokud si ji objednatel vybral před prvým převozem.
 
K obstarání - vyřízení pohřbu na pohřební službě jsou potřebné:
 
      - občanský průkaz objednatele pohřbu
      - občanský průkaz zesnulého (pokud je k dispozici)
      - rodný nebo oddací list zesnulého (pokud je k dispozici)
       - oblečení pro zesnulého
      - fotografie na smuteční oznámení


 

INFORMACE PRO POZŮSTALÉ

Úmrtní list

Vystavuje matrika příslušná k místu úmrtí. Objednatel pohřbu jej obdrží doporučeně poštou.

Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu 

a) 2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob, 
b) 1 den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence zaměstnance a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob, 
c) nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.

Dědické řízení 

Po oznámení z matriky, že zůstavitel zemřel, soud přidělí spis konkrétnímu notáři
(podle trvalého bydliště zesnulého, data úmrtí).  
Notář sám pozve vypravitele pohřbu doporučeným dopisem k 
předběžnému šetření. 

Pozastavení vyplácení důchodů 

Matriční úřad oznámí úmrtí i ČSSZ a vyplácení důchodů se tak pozastavuje automaticky.


Vyřizování žádostí o pozůstalostní důchody - okres Vsetín:

Žádost o pozůstalostní důchody se sepisuje na OSSZ Vsetín, Mostecká 303.  
Úřední hodiny:  pondělí, středa 8.00-17.00 hod.
                       úterý – čtvrtek 8.00-14.00 hod.


Potřebné doklady k žádosti - po poživateli důchodu:

Občanský průkaz žadatele
Originál oddací a originál úmrtní list
Rodné listy osiřelých dětí
Potvrzení o studiu studujících dětí, které žádají o sirotčí důchod 

 

  

 INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE 


1. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

Ve smyslu a podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na občanský  zákoník č. 89/2012 Sb. se poskytuje spotřebiteli (klientu) tato informace:


§ 14

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

(1) Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvede tyto informace i na těchto internetových stránkách. Pokud smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem odkazuje na obchodní podmínky, uvede informace podle věty první a druhé rovněž v těchto obchodních podmínkách.

(2) V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

 V případě, že dojde ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

  

ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
email: adr@coi.cz
www.adr.coi.cz

  

Česká obchodní inspekce (ČOI) je subjektem zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, tzv. ADR (alternative dispute resolution). Cílem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran. ADR při ČOI je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeným na seznamu Evropské komise.

 

Mimosoudní řešení sporů je institut založený na hledání oboustranně přijatelné dohody stran sporu. Česká obchodní inspekce na rozdíl od soudů nemá pravomoc sama o předmětu sporu závazně rozhodnout nebo strany sporu k dohodě donucovat. Vzhledem k tomu, že institut ADR je založen na dohodě stran, může být efektivní zejména při řešení sporů se seriózními podnikateli, kterým záleží na korektních vztazích se svými zákazníky

 

 

2. REKLAMAČNÍ ŘÁD

Jakékoliv reklamace na prodané zboží či poskytnuté služby lze uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od prodeje - plnění u prodávajícího v místě prodeje - sjednání služby, to je na adrese Masarykova 29, 757 01 Valašské Meziříčí nebo i elektronicky na adrese: vgraf@vaclavgraf.cz a hgrafova@vaclavgraf.cz

Na ostatní služby a plnění lze reklamace uplatnit ve lhůtách dle reklamačního řádu.


Ostatní informace Vám rádi sdělíme na pohřební službě.

pohřební služba Valašské Meziříčí, pohrebni sluzba Valasske Mezirici, pohrebnisluzba, pohřeb Valašské Meziříčí, hřbitov Valašské Meziříčí, kamenictví, správa pohřebiště Valašské Meziříčí, soudní znalec Valašské Meziříčí, pohřeb, pohreb