menu
data
Václav Graf

 

POHŘEBNÍ SLUŽBA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÁCLAV GRAF - služby


Při úmrtí v bytě nejprve zavolejte lékaře, který provede ohledání zesnulého k určení příčiny úmrtí a zajistí vyhotovení "Listu o prohlídce mrtvého". Ten slouží jako průvodní doklad, bez kterého nelze provést pohřbení.
Při úmrtí ve zdravotnickém zařízení, domovech důchodců a podobně splní tuto povinnost zdravotničtí pracovníci a zajistí informování blízkých o úmrtí.
 
Následný převoz zesnulého si zajišťuje objednatel pohřbení u pohřební služby, kterou si sám zvolí.
Přeprava se provádí v rakvi přepravní nebo rakvi konečné, pokud si ji objednatel vybral před prvým převozem.
 
K obstarání - vyřízení pohřbu na pohřební službě jsou potřebné:
 
      - občanský průkaz objednatele pohřbu
      - občanský průkaz zesnulého (pokud je k dispozici)
      - rodný nebo oddací list zesnulého (pokud je k dispozici)
       - oblečení pro zesnulého
      - fotografie na smuteční oznámení


Informace pro pozůstalé: 

Úmrtní list

Vystavuje matrika příslušná k místu úmrtí. Objednatel pohřbu jej obdrží doporučeně poštou.

Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu 

a) 2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob, 
b) 1 den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence zaměstnance a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob, 
c) nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.

Dědické řízení 

Po oznámení z matriky, že zůstavitel zemřel, soud přidělí spis konkrétnímu notáři
(podle trvalého bydliště zesnulého, data úmrtí).  
Notář sám pozve vypravitele pohřbu doporučeným dopisem k 
předběžnému šetření. 

Pozastavení vyplácení důchodů 

Matriční úřad oznámí úmrtí i ČSSZ a vyplácení důchodů se tak pozastavuje automaticky.


Vyřizování žádostí o pozůstalostní důchody - okres Vsetín:

Žádost o pozůstalostní důchody se sepisuje na OSSZ Vsetín, Mostecká 303.  
Úřední hodiny:  pondělí, středa 8.00-17.00 hod.
                       úterý – čtvrtek 8.00-14.00 hod.


Potřebné doklady k žádosti - po poživateli důchodu:

Občanský průkaz žadatele
Originál oddací a originál úmrtní list
Rodné listy osiřelých dětí
Potvrzení o studiu studujících dětí, které žádají o sirotčí důchod 

 

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

 Ve smyslu a podle ustanovení § 14 a § 20d až § 20za zák. č. 364/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění předpisů pozdějších, s odkazem na občanský  zákoník č. 89/2012 Sb. se poskytuje spotřebiteli (klientu) tato

 

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů:

 (1) Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu, kterým je Česká obchodní inspekce www.coi.cz Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvádějí se tyto informace i na těchto internetových stránkách.

 (2) V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.“


Ostatní informace Vám rádi sdělíme na pohřební službě.

pohřební služba Valašské Meziříčí, pohrebni sluzba Valasske Mezirici, pohrebnisluzba, pohřeb Valašské Meziříčí, hřbitov Valašské Meziříčí, kamenictví, správa pohřebiště Valašské Meziříčí, soudní znalec Valašské Meziříčí, pohřeb, pohreb