menu
data
Václav Graf


PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení
subjektů údajů (dále jen „GDPR“).


Správce osobních údajů

Podnikající fyzická osoba Ing. Václav Graf, IČ:12127337, zapsána v živnostenském rejstříku (dále
jako „správce“) tímto v souladu s čl. 12 GDPR poskytuje informace svým klientům o zpracovávání
osobních údajů a právech v souvislosti s jejich ochranou.


V jakém rozsahu zpracováváme osobní údaje?

Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu, v jakém je nám klient poskytl, a to v souvislosti
s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu, nebo které jsme shromáždili jinak a
zpracováváme je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností,
abychom mohli nabízet a poskytovat naše služby, ale také, abychom chránili naše oprávněné
zájmy.


Z jakých zdrojů získáváme osobní údaje?

Osobní údaje získáváme:
- přímo od svých klientů, (dále také „subjekt údajů“), při jednání o smluvním vztahu, při
uzavírání smluvního vztahu nebo v průběhu jeho plnění,
- od třetích osob, které jsou k tomu oprávněné na základě Vašeho smluvního vztahu nebo
jiného zastoupení k jednání,
- z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. obchodní rejstřík, živnostenský
rejstřík, veřejný telefonní seznam apod.).


Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem našeho zpracovávání

- Základní identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci klienta
(např. jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, adresa bydliště, státní příslušnost)
- Údaje umožňující kontakt s klientem
(např. kontaktní adresy, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
- Fakturační údaje
(např. bankovní spojení)
- Údaje poskytnuté pro plnění smlouvy
(např. údaje pro zajištění matričních náležitostí, zahraničních služeb, apod.)
- Údaje poskytnuté nad rámec plnění smluvního vztahu či příslušných zákonných oprávnění
zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany klienta nebo jiného subjektu údajů
(např. fotografie a videozáznamy)


K jakým účelům zpracováváme osobní údaje?

Osobní údaje zpracováváme bez nutnosti souhlasu klientů pro účel:
- jednání o smluvním vztahu a uzavření smluvního vztahu,
- plnění smlouvy,
- ochrana oprávněných zájmů správce nebo jiných dotčených osob (např. reklamace,
vymáhání pohledávek),
- plnění zákonných povinností z naší strany,
- ochrana důležitých zájmů klienta.

Poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné, je však pro účely jednání o smluvním vztahu,

uzavření vztahu a plnění smlouvy nezbytné. V případě neposkytnutí nezbytných údajů k tomuto
účelu, nemůžeme s klientem uzavřít smluvní vztah a zajistit splnění z něho vyplývajících práv a
povinností.

Mimo osobních údajů zpracovávaných bez nutnosti souhlasu klienta, zpracováváme také osobní
data klientů pro účely uvedené v rámci konkrétního vysloveného souhlasu (např. použití fotografie
a videozáznamu). Takovýto udělený souhlas ke zpracování osobních údajů trvá do jeho odvolání.
Souhlas k danému účelu může klient kdykoliv odvolat, a to písemným prohlášením zaslaným na
adresu našeho sídla nebo e-mailem na adrese vgraf@vaclavgraf.cz. Prohlášení musí obsahovat,
kdo odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů podává a k jakému konkrétnímu účelu
zpracování osobních údajů se odvolání vztahuje.Komu mohou být předávány zpracovávané osobní údaje?

Osobní údaje mohou být vedle smluvně pověřených zpracovatelů námi poskytovány také:
- v rámci plnění smlouvy přímým dodavatelům jednotlivých služeb,
- v rámci plnění smlouvy příslušným úřadům, vč. předání příslušných dokladů,
- státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem nebo pokud je to nezbytné
pro ochranu práv správce.Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí určení zaměstnanci a smluvně pověření poskytovatelé IT
služeb. Zpracování je prováděno v listinné i elektronické podobě v provozovnách, pobočkách a
našem sídle, příp. zpracovatele. Ke zpracování dochází prostřednictvím IT aplikací nebo
manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržování bezpečnostních zásad
pro správu a zpracovávání osobních údajů. Za tímto účelem přijímáme opatření, aby bylo
zabráněno neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změnám, zničení
či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití
osobních údajů.Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze
závazkového vztahu a příslušných právních předpisů. Doba uchování osobních údajů je
stanovena zejména občanským zákoníkem upravující promlčecí lhůty, dále pak daňovými
předpisy, předpisy o účetnictví, o sociálním zabezpečení, o archivnictví apod.


Poučení a práva v souvislosti se zpracováváním osobních údajů
V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto 
údaje, pokud:

- zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je klient, nebo pro
provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto klienta,
- zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
- zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů klienta nebo jiné fyzické
osoby,
- zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu
veřejné moci, kterým je pověřen správce,
- zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany,
kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody
klientů vyžadující ochranu osobních údajů.


Při zpracovávání osobních údajů může klient v souladu s GDPR
uplatnit u nás tato svá práva:

- právo na informace o zpracování osobních údajů,
- právo na přístup k osobním údajům a informacím o účelu zpracování, kategorii dotčených
osobních údajů, příjemci nebo kategorii příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou
zpřístupněny, plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, o zdroji osobních
údajů,
- právo na opravu neaktuálních či nepřesných údajů,
- právo na výmaz (právo být zapomenut),
- právo na omezení zpracování,
- právo na přenositelnost svých osobních údajů k jinému správci.

Každý klient, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo pověřený zpracovatel provádí

zpracování jeho osobních údajů způsobem, který je v rozporu s ochranou soukromého a osobního
života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může vznést námitku nebo požádat o
vysvětlení, či požadovat, aby byl odstraněn takto vzniklý stav.

Veškerá práva týkající se zpracování osobních údajů může klient u nás uplatnit, a to písemně na

adresu sídla společnosti nebo e-mailem na adrese vgraf@vaclavgraf.cz.

Každý klient se může kdykoliv obrátit se svým podnětem či stížností ve věci zpracování osobních

údajů na dozorový orgán, tedy Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Plk. Sochora 27, 170
00 Praha 7, www.uoou.cz.

Tento dokument je platný ke dni 25.05.2018 a je veřejně přístupný
v místě sídla podnikatele.Podnikající fyzická osoba

Ing. Václav Graf